CHÍNH SÁCH THUÊ BAO THƯỜNG


1. Thời hạn sử dụng thuê bao thường:

Thuê bao Reddi sẽ được sử dụng trong vòng 60 ngày (tính từ ngày kích hoạt mới hoặc ngày phát sinh giao dịch tính cước);

Trong vòng 60 ngày, nếu thuê bao không phát sinh cước tiêu dùng như: gọi thoại, tin nhắn, data thì sẽ bị khóa một (01) chiều;

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, nếu thuê bao không phát sinh giao dịch nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị khóa hai (02) chiều;

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị thu hồi số.

Lưu ý :

- Các giao dịch phát sinh cước như voice, sms, data, với thuê bao có hạn sử dụng dưới 60 ngày sẽ được cộng điều chỉnh về 60 ngày sử dụng, nếu từ 60 ngày trở lên sẽ được giữ nguyên hạn.

- Các gói cước khi đến thời điểm gia hạn mà tài khoản chính không đủ để trừ cước gia hạn, gói cước sẽ bị hủy. Thuê bao muốn sử dụng lại cần phải đảm bảo tài khoản chính có đủ tiền và tiến hành đăng ký lại.

- Thời hạn sử dụng này không áp dụng cho các thuê bao có cam kết riêng.

2. Gia hạn sử dụng theo giá trị tiền nạp vào tài khoản chính
Thuê bao Reddi được gia hạn sử dụng khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản chính. Số ngày sử dụng thêm được tính cộng dồn với hạn sử dụng hiện tại, tương ứng với giá trị tiền nạp theo chi tiết như sau:

Giá trị thẻ nạp

(VND)

Thời gian gia hạn

(ngày)

≤ 10.000

10

> 10.000 & ≤ 20.000

20

> 20.000 & ≤ 50.000

30

> 50.000 & ≤ 100.000

50

> 100.000 & ≤ 200.000

120

> 200.000 & ≤ 500.000

180

> 500.000 & ≤ 1.000.000

240

> 1.000.000

360