Dịch vụ mặc định:
• Dịch vụ Thoại trong nước.
• Dịch vụ Nhắn tin SMS trong nước.
• Dịch vụ Truy cập Mobile Internet.
• Dịch vụ Nhận thông tin khuyến mãi/quảng cáo, chăm sóc khách hàng (miễn phí nhận và hủy Dịch vụ).
• Dịch vụ Giữ, chờ cuộc gọi.
• Dịch vụ Gọi khẩn cấp.
• Dịch vụ Hiển thị số gọi đến.

Dịch vụ đăng ký: 
• Dịch vụ Chuyển cuộc gọi.
• Dịch vụ MCA: Thông báo cuộc gọi nhỡ.
• Dịch vụ Whitelist: Chỉ liên lạc với "Người đặc biệt".
• Dịch vụ Blacklist: Quên đi ám ảnh bị làm phiền.