THỜI HẠN SỬ DỤNG THUÊ BAO NGÀY THÁNG NĂM SINH (NTNS)

1.    Thời gian kích hoạt thuê bao NTNS
Thuê bao Reddi có định dạng Ngày sinh có thời hạn kích hoạt là 15 ngày kể từ ngày đấu Kit thành công.
Trường hợp đặc biệt khi bên vận chuyển giao hàng chậm quá 15 ngày: hệ thống không thu hồi và vẫn giữ sim số cho KH, thời gian để kích hoạt được tăng lên thành 60 ngày kể từ ngày đấu nối, sau 60 ngày nếu KH không kích hoạt, thuê bao sẽ bị thu hồi.

2.    Thời hạn sử dụng thuê bao NTNS
Trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng cam kết thanh toán, MOBICAST sẽ thực hiện chính sách đối với thuê bao NTNS như sau:
a)     Trường hợp Khách Hàng thanh toán Cước cam kết chậm quá 05 (năm) ngày từ ngày đến hạn thanh toán, MOBICAST sẽ khoá một chiều sim thuê bao của Khách Hàng.
b)     Sau 30 (ba mươi) ngày từ thời điểm sim thuê bao của Khách Hàng bị khoá một chiều nêu tại điểm a nêu trên, MOBICAST sẽ khoá hai chiều sim thuê bao của Khách Hàng.
c)     Sau 10 ngày từ thời điểm sim thuê bao của Khách Hàng bị khoá hai chiều nêu tại điểm b nêu trên, MOBICAST sẽ huỷ Hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin di động với Khách Hàng và thu hồi số thuê bao về kho số của MOBICAST. Các khoản mà Khách Hàng đã thanh toán cho MOBICAST sẽ không được hoàn lại. Khách Hàng có nhu cầu sử dụng lại số thuê bao vui lòng thực hiện thủ tục mua sim thuê bao theo hướng dẫn.