Ngày
Tháng
Năm

Gói sim ngày sinh
Reddi cực chất

  • Thoải mái lựa chọn số ngày sinh
  • Thả ga trải nghiệm với gói data và
    gọi thoại cộng hàng tháng
  • Tự do chọn chu kỳ cam kết 12 tháng
    hoặc 24 tháng